Rozpočtování staveb a stavebních prací

Zabýváme se tvorbou stavebních rozpočtů a kalkulací staveb. Při tvorbě našich rozpočtů využíváme software KROS 4 s aktuální cenovou soustavou ÚRS Praha.

Zabýváme se tvorbou stavebních rozpočtů a kalkulací staveb. Jednotlivé rozpočty mohou sloužit jako orientační podklad při rozhodování o investičním záměru, k účelům přesného stanovení celkové ceny stavby, k ocenění stavby pro získání hypotečního úvěru, ale i pro výběr nejvhodnějšího zhotovitele. Při tvorbě našich rozpočtů využíváme software KROS 4 s aktuální cenovou soustavou ÚRS Praha.

Propočet stavby – je pouze hrubý odhad nákladů stavby. Cena stavby je stanovena na základě obestavěného prostoru pomocí objemových ukazatelů (THU). Podkladem pro výpočet je studie stavby/dokumentace pro územní řízení.

Předběžný rozpočet – představuje orientační náklady stavby. Cena je určena pomocí agregovaných položek. Podkladem je dokumentace pro územní řízení/stavební povolení.

Položkový rozpočet – je podrobný rozpočet, zahrnující veškeré práce a materiály, které jsou v rozpočtu zastoupeny jednotlivými položkami. Podkladem pro sestavení položkového rozpočtu je dokumentace pro provedení stavby, případně dokumentace pro stavební povolení.

Slepý rozpočet – slouží pro výběr zhotovitele stavby. Jedná se o položkový rozpočet bez jednotkových cen.

Ocenění slepého rozpočtu – doplnění jednotkových cen s využitím aktuální cenové databáze společnosti ÚRS Praha.